Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Definicje użyte w dokumencie:

 • Usługodawca/ administrator – Bogelgroup Sp. z o. o. z siedzibą w Surminach, ul. Surminy 45, 19-520 Banie Mazurskie. Kontakt: +48 513 795 872; email: bogelgroup@bogelgroup.com.
 • Użytkownik/ Usługobiorca – osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Sklep internetowy – internetowy serwis dostępny z jednego adresu internetowego – www.bogelgroup.com

I. COOKIES FILES

 • Strona internetowa www.bogelgroup.com, zwana dalej Stroną Internetową, wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika.
 • Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Informacje są zapisywane w celu dostosowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także w celach reklamowych i statystycznych.
 • W ramach prowadzenia Strony Internetowej, jej administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  • “niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej,
  • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.
 • W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

II.  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bogelgroup Sp. z o. o. z siedzibą w Surminach, ul. Surminy 45, 19-520 Banie Mazurskie. Kontakt: +48 513 795 872; email: bogelgroup@bogelgroup.com
 • Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych, w celu zasięgnięcia informacji związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji i statystyki.
 • Za dobrowolną zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnego dotyczącego produktów i usług świadczonych przez Administratora a także w celu przesłania informacji handlowej, newsletteru.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
 • przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Usługobiorcą, którego dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”),
 • w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy – na żądanie Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit.   b Rozporządzenia
 • danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – oraz art. 9 ust. 2 lit. F
 • w zakresie zapewnienia kontaktu z Usługobiorcą w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń, a także ze względu na prowadzone przez Administratora statystyki – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),
 • w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną zgodą Użytkownika – art.  6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 • Przeglądanie zawartości sklepu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych, jednakże korzystanie z Usług sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika niezbędnych Danych Osobowych takich jak:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania/siedziby
 • w przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą także numeru identyfikacji podatkowej
 • Padanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie   www.bogelgroup.com jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia kontaktu i zarejestrowania zgłoszenia, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora wobec Użytkowania.
 • W ramach realizacji Umowy dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.: 1) dostawca usług pocztowych i kurierskich 2) podmiot zapewniający obsługę płatności, obsługę informatyczną i kadrową; podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilno- prawnych w związku z wykonaniem umowy.
  • Administrator i Usługobiorca mogą indywidualnie określić zakres przekazanych do przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych na podstawie dobrowolnego i jasnego, a także odrębne oświadczenia Użytkownika (zgoda).
  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres realizacji Umowy, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać Administratorowi i w stosunku do niego, a także wynikające z właściwych przepisów podatkowych oraz prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych (jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa).
  • W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 5 lit. e – przez okres od dnia uzyskania dobrowolnej zgody do czasu jej cofnięcia.
  • Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) przez Administratora.
  • Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Usługobiorcy i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  • Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator informuje, iż Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Dane Użytkownika są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Administratora) oraz w formie papierowej.
  • Spółka oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.